Analýza poskytovania služby rezervácie dokumentov
vo verejných knižniciach na Slovensku za rok 2017

Obsah:
 1. Úvod
 2. Cena za službu
 3. Ako sa oznamuje pripravená rezervácia
 4. Môže si čitateľ rezervovať dokument cez online katalóg?
 5. Odloženie z regálu
 6. Aká je úložná doba
 7. Ako reagujú čitatelia na rôznu úložnú dobu?
 8. Ako porovnať využívanie služby rezervácia v knižniciach?
 9. Ako fungujú knižnice zo skóre nad 50%?
 10. Čo sa najviac rezervuje?
 11. Rebríček najviac rezervovaných titulov
 12. Akí čitatelia využívajú rezervovanie?
 13. Ako je služba využívaná jednotlivými vekovými kategóriami?
 14. Čo môže knižnica urobiť na zlepšenie využívania tejto služby?
 15. Má zmysel túto službu využívať?
 16. Prístup pracovníkov
 17. Poskytovanie informácií
 18. Výročné správy
 19. Knižničný a výpožičný poriadok
 20. Kto využije túto analýzu